(EU) Waterproof Flexible Metal Conduit

Showing 1 to 7 of 7 items

PEG13PVC Series

Waterproof Flexible Metal Conduit, Square-lock Gal, PVC Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, PEG13PVC series consists of galvanized steel square-loc ...

PEG13PU Series

Waterproof Flexible Metal Conduit, Square-lock Gal, PU Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, PEG13PU series consists of galvanized steel square-lock ...

PEG13LSZH Series

Waterproof Flexible Metal Conduit, Square-lock Gal, LSZH Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, PEG13LSZH series consists of galvanized steel square-lo ...

PES13PVC Series

Waterproof Flexible Metal Conduit, Square-lock SUS, PVC Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, PES13PVC series consists of stainless steel square-lock ...
HOT

PLTG23PVC Series

Flexible Metal Conduit, Interlocked Gal, PVC Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, PVC Coated Flexible Conduit - PLTG23PVC series consists ...

PLTG23PU Series

Flexible Metal Conduit, Interlocked Gal, PU Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, PU Flexible Conduit - PLTG23PU series consists of galva ...

PLTG23LSZH Series

Flexible Metal Conduit, Interlocked Gal, LSZH Jacket
Waterproof Flexible Metal Conduit, LSZH Flexible Conduit - PLTG23LSZH series consists of g ...